keyboard_arrow_left Wróc
keyboard_arrow_right Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich obszarach życia gospodarczego Klienta. Przewagą stałej obsługi prawnej nad jednorazowymi usługami są stały i bezpośredni kontakt z prawnikiem w każdej sprawie przedsiębiorcy oraz pewność, co do wysokości ostatecznego wynagrodzenia. Stała obsługa prawna obejmuje wszystkie sprawy w ustalonym z Klientem zakresie, a więc zarówno rozwiązywanie bieżących problemów prawnych, jak i ogólny nadzór prawny nad działalnością przedsiębiorstwa. W ramach stałej współpracy zakresem usług kancelarii objęte są wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym: analizy i opinie prawne w bieżących sprawach, przygotowywanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie wewnętrznych aktów spółek prawa handlowego, sprawy pracownicze oraz prowadzenie sporów w sprawach pracowniczych, uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, prowadzenie sporów sądowych oraz działania windykacyjne i egzekucyjne.

keyboard_arrow_right Sprawy karne

Jesteśmy adwokatami. Dlatego też skupiamy się na pomocy prawnej w sprawach karnych naszych Klientów. Występujemy jako obrońcy przed Prokuraturą i Sądami Powszechnymi. Na etapie postępowania przygotowawczego bronimy osoby objęte dochodzeniem lub śledztwem prowadzonym przez Policję, Centralne Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podejmujemy się asysty prawnej w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary pozbawiania wolności lub udzielenia przerwy w odbywaniu takiej kary. Z sukcesami zakończonymi wyrokami uniewinniającymi reprezentowaliśmy naszych Klientów przed wieloma Sądami Karnymi w kraju. Często przyjmujemy do prowadzenia sprawy karne, w których reprezentujemy ofiary przestępstw jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych.

keyboard_arrow_right Procesy sądowe

Każdego dnia naszą aktywność zawodową w dużej mierze wypełnia uczestnictwo w procesach sądowych, zlecanych nam do prowadzenia przez Klientów indywidualnych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w skutecznym podejmowaniu się prowadzenia procesów cywilnych, w szczególności w sprawach o zapłatę, naruszenia dóbr osobistych, o podział majątku wspólnego czy zniesienie współwłasności. Często reprezentujemy osoby fizyczne w sądowym postępowaniu dotyczącym prawa rzeczowego, spraw spadkowych, oraz sporów sądowych na linii pracownik - pracodawca. Duża część Klientów indywidualnych Kancelarii stanowią osoby, którym pomagamy przejść przez proces rozwodowy, a także wiele innych postępowań związanych z prawem rodzinnym jak władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty czy ubezwłasnowolnienie.

keyboard_arrow_right Prawo bankowe i Prawo ochrony środowiska

Kancelaria posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w obsłudze sektora bankowego oraz instytucji ochrony środowiska. Doradzaliśmy w trakcie negocjacji, zawierania i realizacji wielu kontraktów bankowych i umów dotyczących dofinansowania projektów proekologicznych. Analizowane przez Kancelarię produkty finansowe i przyjmowane rodzaje zabezpieczeń transakcji, przełożyły się np. na tysiące coraz powszechniej zawieranych umów w ramach programów odnawialnych źródeł energii w woj. zachodniopomorskim. Czynnie uczestniczyliśmy w kompleksowej obsłudze strategicznych dla regionu inwestycji ekologicznych, których jednostkowa wartość wahała się od kilku do kilkuset milionów złotych. Nasz Zespół brał udział w opiniowaniu zmian ustawy prawo ochrony środowiska w Sejmie RP.

keyboard_arrow_right Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń łączy się ze złożonym procesem działań formalno-prawnych, który w dużej mierze zdeterminowany jest statutowo zakreślonym celem działalności danej organizacji. Mimo społecznego wymiaru działalności tych jednostek, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego otworzyła nowe perspektywy finansowania tych organizacji, również w części, w której decydują się one na prowadzenie działalności gospodarczej. Jesteśmy po to by czuwać nad prawidłowością działań i innych mechanizmów zachodzących w tych jednostkach, ale również po to by terminowo i należycie wypełniać szereg obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych, które jak pokazuje praktyka częstokroć nastręczają trudności.

keyboard_arrow_right Obsługa prawna projektów i firm IT

Obsługa prawna projektów i firm IT. Rozwój nowych technologii jest wyznacznikiem naszych czasów i działających w nim podmiotów gospodarczych. Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie projektów IT (popartą wieloletnim doświadczeniem), w tym: sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie m.in. umów wdrożeniowych, dystrybucji oprogramowania komputerowego, umów utrzymaniowych. Zapewniamy obsługę sporów w branży IT oraz wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii.

keyboard_arrow_right Prawo oświatowe

Prawo oświatowe w ostatnich latach stało się niewątpliwie odrębną dziedziną prawa, która z uwagi na liczne reformy i nowelizacje wymaga praktycznego wsparcia we wdrażaniu wprowadzanych zmian. Coraz więcej osób fizycznych oraz prawnych decyduje się na prowadzenie działalności oświatowej, albowiem coraz większy staje się popyt na niepubliczne usługi dydaktyczno-wychowawcze. W tej dziedzinie posiadamy unikatowe doświadczenie wypracowane na funkcjonujących na lokalnym rynku placówkach oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Oferujemy szerokie doradztwo podczas całego procesu tworzenia placówki oświatowej, od momentu jej rejestracji, przez działania polegające na pozyskiwaniu dotacji oświatowej, poprawności jej rozliczenia, kończąc na zamknięciu działalności i jej prawnej likwidacji.

keyboard_arrow_right Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych i emerytalnych

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz emerytalnych. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: (1) opiniowanie i przygotowanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, jak również umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło); (2) reprezentacji Klientów w sporach dotyczących stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w sporach związanych z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia typu pracowniczego, sporami dotyczącymi odwołań od decyzji ZUS w zakresie uprawnień emerytalnych.

keyboard_arrow_right Prawo rodzinne

Prawo rodzinne w sposób oczywisty dotyka najszerszą część naszego społeczeństwa. Złożoność problemów majątkowych, małżeńskich, partnerskich, dotyczących władzy rodzicielskiej, podejmowania wspólnych decyzji w przedmiocie najistotniejszych spraw wspólnych małoletnich dzieci, regulacji kontaktów, alimentów – czynią naszym obowiązkiem kompleksowe doradztwo, rzeczowe i wnikliwe poprowadzenie sprawy, a także życzliwe oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta.

keyboard_arrow_right Prawo sportowe i Prawo medyczne

Indywidualne zainteresowania Partnerów Kancelarii sportem oraz aktywnością fizyczną, przełożyły się na podejmowanie przez nasz zespół szeroko rozumianej tematyki sportowej. Mamy doświadczenie przy negocjowaniu kontraktów sportowych, z zaangażowaniem prowadzimy procesy sądowe osób zawodowo uprawiających sport wielu dyscyplin. 

Wyższa świadomość prawna społeczeństwa przekłada się na większe zaabsorbowanie Kancelarii sprawami z zakresu prawa medycznego. Dotyczy to nie tylko coraz powszechniejszych roszczeń odszkodowawczych odnoszących się do tzw. „błędów w sztuce”, zarówno pokrzywdzonych pacjentów jak i niesłusznie pociągniętych do odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych. Wielokrotnie byliśmy proszeni o pomoc prawną dotyczącą optymalizacji form świadczenia usług medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej, świadczyliśmy usługi doradcze na rzecz szpitali. Reprezentujemy strony w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

keyboard_arrow_right Prawo turystyczne

Globalizacja usług, również branży prawniczej sprawia, że świadczona przez nas pomoc prawna nie jest ograniczona terytorialnie. Z drugiej strony, siedziba Kancelarii a także ilość prowadzonych spraw dla przedsiębiorców i osób indywidualnych m.in. ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu czy Darłowa, w naturalny sposób absorbuje nasze działania w przeważającej mierze na ternie Pomorza Zachodniego - regionu ukierunkowanego na turystykę. Na co dzień prowadzimy stałą obsługę prawną dużych podmiotów z branży hotelarskiej, doradzamy także podmiotom inwestującym w turystykę. Prowadzimy również procesy sądowe osób formułujących roszczenia związane z prawem turystycznym, analizujemy i współtworzymy kontrakty związane ze świadczeniem usług tego rodzaju.

keyboard_arrow_right Rozwiązywanie sporów, negocjacje i mediacje

Polubowne rozwiązywanie konfliktów jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem zakończenia każdego sporu prawnego. Naszym celem są szybkie, efektywne i satysfakcjonujące rozwiązania w drodze ugody. Dlatego, jeżeli to możliwe, aktywnie korzystamy z metod alternatywnego rozwiązywania sporów, w tym negocjacji i mediacji. Postępowanie sądowe uważamy za ostateczność.

keyboard_arrow_right Windykacja

Nasza Kancelaria prowadzi działania w zakresie windykacji należności na terenie całego kraju. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie windykacji długów (zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym) oraz wsparcie prawne dłużników w zabezpieczeniu przysługujących im praw. Pomagamy w negocjowaniu spłat i restrukturyzacji zadłużeń. Posiadamy niezbędne doświadczenie w dochodzeniu zaległości od dłużników, co umożliwia nam szybkie i skuteczne odzyskanie Państwa należności. Zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązania, wskazując najwłaściwszą drogę postępowania w danej sprawie.

keyboard_arrow_right Zamówienia publiczne

Przyswojenie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego przygotowania dokumentacji to problem nie tylko potencjalnych oferentów/wykonawców/dostawców, ale również podmiotów sektora finansów publicznych. Nasze kompetencje w poszczególnych obszarach Prawa zamówień publicznych pozwolą przeprowadzić Państwa przez częstokroć żmudną i skomplikowaną procedurę ubiegania się o konkretne zamówienie. Swą pomoc oferujemy także wobec podmiotów/jednostek sektora finansów publicznych, dla których postępowanie przetargowe, a co za tym idzie ocena wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty, jest wiodącym narzędziem nabywania usług, dostaw czy robót budowlanych.

{{ snackbar.message }}